Untitled Document
Bilgi Edinme / İletişim
 
  Ana Sayfa  >  >  
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞME
 

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, 23.10.2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik hakkında görüşmek üzere  bir araya geldi. Görüşmeye; TDB Genel Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay SEVEN’in yanı sıra Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr.Doğan ÜNAL  da katıldılar.

Genel Başkanımız Sağlık Bakanlığı’nın ana sınıfı öğrencilerine yönelik başlattığı koruyucu sağlık uygulamalarının önemli ayağında olan flor vernik uygulamasının, ilk defa ülkemizde ulusal bazda bir proje olarak  başlatılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ayrıca Birliğimizin ve Fakültelerden değerli akademisyenlerinde bu projenin hazırlanılışında yer almalarının önemli olduğunun altını çizdi.

Prof.Dr.Taner YÜCEL,  görüşmenin ana konusunu oluşturan Yönetmelik değişikliğine  yönelik çalışmada  Türk Dişhekimleri Birliği’nin yer almaması ve Bakanlık yerine başka  şekillerde temin edilmiş olmasının ve  ayrıca edinilen bu taslakta geçen hükümlerin mesleğimize ve toplum ağız diş sağlığına getireceği sıkıntıların camiamızda bir infiale neden olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU ise genel olarak mesleğimize ilişkin söz konusu yönetmelik değişikliği çalışmalarında TDB’nin mutlaka yer alacağını ifade ederek, her madde üzerinde tartışılabileceğini dile getirdi. Muayenehanelerin kapatılmasına yönelik herhangi bir düşüncelerinin olmadığını, aksine bu mesleğin muayenehane temelli olduğunu ifade eden Sayın Bakan, ancak birden fazla dişhekiminin  bir araya gelerek toplu çalışma birimi kurmalarının teşvik edilmesi üzerinde durdu. Meslektaşlarımızın en büyük kaygısı olan meslek dışı kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmet sunumu modellerinin hiçbirinde sermayedar olarak bulunamayacağının ve bunun kabul edilemeyeceğinin altını çizen Sayın Bakan, konuyla ilgili tıp merkezleri ile ilgili bir örnek de vererek, meslek dışı insanların bu merkezlerde bulunmalarının sakıncalı olduğunu vurguladı.

Toplantı sonunda ayrıca TDB olarak orta ve uzun vadede kamu kaynaklarında tasarruf sağlayacak; ağız diş sağlığı konusunda basit, masrafsız önlemler için toplumda farkındalık yaratacak, Bakanlıkları önderliğinde ve TBMM çatısı altında  ilgili kişi kurum ve kuruluşların da yer alacağı bir "Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu" kurulması ve bu etkinliğin Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nda gerçekleştirilmesi teklifimiz, Genel Başkanımız tarafından Sayın Bakana iletildi.

  

 

****************************************

 

Sayı     : 002.1379                                                                                                                 Tarih  : 23.10.2014
Konu   : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan
              Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

 

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
T.C. Sağlık Bakanı

Sayın Bakanım,

Serbest meslek faaliyeti tanımı içindeki dişhekimlerini Anayasa ve Kanunla belirlenmiş yetkileri ve sorumlulukları bağlamında temsil eden Türk Dişhekimleri Birliği,  topluma koruyucu temelli ağız diş sağlığı hizmeti sunumunda   15 bini aşan  üye dişhekimi ile katkı vermeye hazırdır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65. Maddesinde “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesai, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin, işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabında yapılmasıdır” şeklinde ifade edilmiştir ki; bu da serbest meslek grubu içinde yer alan dişhekimliğinin çalışma prensiplerine, felsefi ve hukuki bir alt yapı oluşturulması bakımından çok önemlidir.

Gelir Vergisi Kanunumuzu destekler mahiyetteki  Avrupa Parlamentosunun  16.12.2003 tarihli Lizbon  Mesleki Hizmetlerde Rekabete Dair Raporunda;

"29. Avrupa Parlamentosunun serbest meslek sahipleri için pazar ve rekabet kurallarına göre alınan kararında; genel bir bakış açısından her mesleğin kendi özel içeriğine (kapsamına) göre kurallara ihtiyaç duyduğunu ve özellikle teşkilat, nitelik, mesleki ahlak, denetim, yükümlülük, tarafsızlık ve meslek üyelerinin yetenekleri veya çıkar çatışmalarını ve yalan reklamcılığı engellemek için dizayn edilmiş olanlar yeter ki tüketiciye deneyim ve doğrulukla ilgili gerekli garantiler sunulsun ve rekabeti sınırlayıcı özellikleri olmasın." denilerek, Avrupa Birliği, dişhekimliği muayenehanelerini serbest meslek grubunun vazgeçilmez unsurlar olarak değerlendirmiş ve bu karar doğrultusunda muayenehaneleri desteklemeyi sürdürmektedir. Bu nedenledir ki Avrupa Birliği ülkelerinde muayenehaneleşme oranı %80-90`lardadır. 

AB  Parlamentosu bu raporuyla sağlık meslek gruplarının neden  sermayenin  eline terk edilmeyeceğini  açıkça  göstermektedir.

 • Serbest mesleklerin demokratik sistemin ifadesi olduğunu ve öncelikle Avrupa toplumlarının önemli bir unsurunu teşkil ettiğini teyit eder.
 • AB Sözleşmesinin 152. maddesinin esaslarına uymak konusunda serbest mesleklerin sağlık sektöründe özellikle dikkate alınması konusunu vurgular.
 • Serbest meslekler için, hem kendi üye ülkelerinde, hem de Avrupa Birliği’nde rekabetin ve serbest hizmetin teşvik edilmesinin gereğine ve yararına dikkat çeker.

Türk Dişhekimleri Birliği, sayılan bu gerekçelerden dolayı dişhekimliği mesleğinin gelişmesi ve toplumun nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için dişhekimlerinin kendilerini yönetmesinin muhafazası ve kuvvetlendirilmesini hayati bulmaktadır.  

Türk Dişhekimleri Birliği, dişhekiminin serbest temelli meslek uygulamalarında bulunmasının;

 1. Dişhekiminin tıbbi etik ve sosyal bağlamda teşhis ve tedavi serbestliğine,
 2. Mesleki sorumluluğun gelişmesine, 
 3. Hastanın sağlık bilincinin gelişmesine, 
 4. Hekim hasta ilişkisinin güven temelli gelişmesine,
 5. Mesleki eğitimin sürekli gelişmesine,

     imkan sağladığını düşünmektedir.

Kendini yönetme özelliği; ihtiyaca uygun ve dengeli hizmet ile ülke genelinde sosyal gelişmeye yardımcı olur.

Kendini yönetme özelliği; toplumun sağlık bilincinin gelişmesine ve özgür bir toplum oluşmasına da önemli bir katkı yapar.

Serbest meslek sahipleri karşılıksız kamu yararına hizmet sunumunda her zaman gönüllü olmuştur ve olmaktadır.


Sayın Bakanım,

Türkiye`deki konut politikalarında bir değişim yaşanmaktadır.

Türkiye`de  imar ve yapılaşma mevzuatına tümden veya kısmen aykırı olan kaçak statüdeki konut stokunun, toplam stok içerisindeki oranı %50`nin üzerindedir.

 • Başbakanlık Toplu Konut Müsteşarlığının araştırmasına göre büyük kentlerimizde kentsel alanlarımızın ve kent nüfusunun %50-60`ı  imar mevzuatı dışında tamamen kaçak olarak yapılaşmış gece kondu bölgelerinden oluşmaktadır (www.spo.org.tr/resimler/ekler/607263158fc240_ek.pdf)
 • Türkiye`de  7 milyon bina depreme dayanıksızdır.
 • 14 milyon binanın ise; afet riskleri yönünden incelenmesi gerekiyor. İncelemenin  bu günkü koşullarda 20 yıl süreceği tahmininde bulunuluyor. (Çevre ve Şehir Dergisi Ekim 2013 (22.Sayı) cevresehir.com/dergi/ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıklaması)

2003 yılında çıkarılan İmar Yönetmeliği ile kat sayısı 4`ü aşan binalara asansör zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihten önceki binalar bu zorunluluk kapsamında değildir.

Tüm realitelerden hareketle Türkiye`de konutta bir değişim ve Hükumetin depreme yönelik hamleleri var.  Her şeye rağmen “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” te yapılan değişikliklerle muayenehanelerden bazı zorunluluklar istenmesi ülke gerçekleri ile ne kadar örtüşmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği, dişhekimliği fakültelerinde edinilen bilgi ve becerilerin unutulmamasını,  dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesini ve daha nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla Eğitim ve Akreditasyon Yönergesi hazırlamıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği, Dişhekiminin 2020 vizyonu doğrultusunda genel sağlık içerisinde yer almasını sağlayacak bilimsel,  etkin, öncü ve önemli bir rol üstlenmiştir. Bu program içerisinde 2015 yılında Dişhekimliği Fakülteleri dekanlarıyla ortak düzenleyeceği çalıştayda bir araya gelecektir.

TDB, orta ve uzun vadede kamu kaynaklarında tasarruf sağlayacak ağız diş sağlığı konusunda basit, masrafsız önlemler için  toplumda farkındalık yaratacak Bakanlığınız önderliğindeki  ilgili kişi kurum ve kuruluşların da yer alacağı  bir "Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu" kurulmasını arzu etmekteyiz. Bu görüşümüz Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. İrfan ŞENCAN ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ile paylaşılmıştır.

Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmanın gereğine kesinlikle inanıyoruz. (Dişhekimliği Muayenehanesi Yönetim Sistemi - TDB Yayınları Eğitim Dizisi: 19) Bu bağlamda dişhekimliği bilim dünyasının takipçisi ve katıldığımız birçok komite, komisyon ve çalışma gruplarının içindeyiz, onların öncülüğünü yapıyoruz. Ülkemizin gerçekleri ve  geleceğinin sorumluluğunu hiç bir siyasi angajman olmadan ahlaken ve vicdanen yüreğimizde taşıyoruz.

Dişhekimliği mesleği ve toplum ağız diş sağlığına bu perspektiften yaklaşan Türk Dişhekimleri Birliği’nin samimi ve içten kurumsal kimliği her türlü ön yargıdan uzaktır. Hal böyle iken kendi yönetmeliğinin değişimde dahi söz hakkı tanınmadığı gibi yok sayılmasının ve muayenehaneleri kapatmaya yönelik bir yol haritası oluşturulmasının toplumumuza ve dişhekimliği camiasına büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz.

 Konuyu bilgi ve takdirlerinize saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Taner YÜCEL
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı

EKLER

EK-1   Bakanlığa gönderilen Yönetmelik Değişikliğine ait TDB yazısı. (2 adet)
EK-2   Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 
           Yönetmelik Değişikliği –Maddelere İlişkin Değerlendirmemiz.
EK-3   Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Tanıma Kredilendirme Yönergesi
EK-4   Dişhekimliği Muayenehanesi Yönetim Sistemi Kitapçığı

 
 
 
 
 
Untitled Document