TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
Türk Dişhekimleri Birliği 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu ile 1986 yılında kurulmuştur. Türk Dişhekimleri Birliği'nin merkezi Ankara'dadır. Türk Dişhekimleri Birliği, oda genel kurullarında seçilen delegeler ile TDB merkezi organlarının üyelerinde oluşan Genel Kurul tarafından iki yılda bir seçilen Merkez Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yine Genel Kurul tarafından seçilen Yüksek Disiplin Kurulu ise meslektaşlara disiplin cezası verilmesine dair kararları denetlemekle görevli bir organdır. Halen TDB'ye bağlı 33 Oda bulunmaktadır.

DİŞHEKİMLERİ ODALARI
Dişhekimleri odaları, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu çerçevesinde her biri ayrı bir tüzel kişiliğe sahip birimler olarak kurulurlar. Bir ilde dişhekimi sayısı yüz ve üzerinde ise TDB Genel Kurulu kararıyla o ilde Oda kurulur. Odalar, diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulur ve faaliyet gösterirler.

BİRİNCİ BÖLÜM

MUAYENEHANE AÇABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

A- DİŞHEKİMLERİ ODASINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Anayasanın 135. maddesi ve Kanunun 17. maddesi gereğince bir oda sınırları içinde sanatını serbest olarak icra etmeye başlayan diş hekimleri bir ay içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışan diş hekimleri ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler istedikleri takdirde Odalara üye olabilirler. Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler. Bu istisna dışında mesleğin serbest olarak yapılabilmesi için mutlaka ilgili dişhekimleri odasına kayıt olunması zorunludur.

İstanbul Dişhekimleri Odası'na Üyelik Başvurusu Sırasında İstenilecek Belgeler

 

 1.     Nüfus cüzdan sureti(1 adet, İstanbul'da ikamet ettiği ilçe muhtarlığından alınacak)
 2.     İkametgah ilmuhaberi(1 adet, İstanbul'da ikamet ettiği ilçe muhtarlığından alınacak)
 3.     Diplomanın önlü- arkalı fotokopisi(1 adet, Noter onaylı ) (Yeni mezunlardan Çıkış Belgesi'nin noter onaylı fotokopisi)
 4.     Akademik kariyeri(Dr., Yrd.Doç.Dr., Doç, Prof.) varsa, belgesinin 1 adet fotokopisi.
 5.     Uzmanlık Belgesi varsa 1 adet önlü-arkalı fotokopisi,
 6.     Vesikalık fotoğraf(3 adet)
 7.     Mesleğini icra eden dişhekimlerinden; kişisel vergi mükellefi ise vergi levhası fotokopisi, kurumlar vergisi mükellefi ise ortaklarının ve varsa şubelerinin yazılı olduğu ticaret sicil gazetesi fotokopisi, mesul müdür ise mesul müdür olduğuna dair ortaklar kurulu kararı ve noter onaylı mesul müdür sözleşmesi, sigortalı çalışıyorsa sigorta giriş bildirgesi,
 8.     Başka bir odadan geliyorsa ilişik kesme belgesi
 9.     Kendi el yazısı ile dolduracağı üye kayıt formu
 10.     Oda üyelik aidatı ve kayıt ücreti

NOT: Sağlık Bakanlığı muayenehanelerin şirket şeklinde açılmasına onay vermemektedir. Ancak Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri'nin şirket olabileceklerini kabul etmektedir. (Oda'dan daha ayrıntılı bilgi alınabilir.)
 

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi
Mesleki dayanışmanın ve iletişimin devamlı etkili olabilmesi için üyelik bilgilerindeki değişikliklerin (adres, telefon v.b.) kısa zamanda Odalara bildirilmesi gerekmektedir.


B-MALİYEYE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

 1.     Faaliyete başlamadan önce vergi dairesine müracaat ederek, faaliyetin başlayacağı tarihi önceden bildirecektir. Bu müracaat sırasında işyerinin kira kontratını (İşyeri kendisine ait ise tapu fotokopisi) nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, imza beyannamesi ve varsa muhasebeci sözleşmesini vergi dairesine vermek zorundadır.
 2.     Faaliyete başlamadan önce serbest meslek kazanç defterini notere tasdik ettirmek zorundadır. (Kurumlar vergisi mükellefi olacaklar birinci sınıf defter tasdiki yaptıracaktır.)
 3.     Faaliyete başladıktan sonra vergi dairesinin tutacağı yoklama ile birlikte vergi dairesine yada muhasebecisine giderek vergi levhasını tasdik ettirecektir.
 4.     Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 20'si akşamına kadar muhtasar beyannamesini vergi dairesine verecektir.
 5.    Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 25'i akşamına kadar KDV beyannamesini vergi dairesine verecektir. (2004 yılından itibaren KDV ve Muhtasar beyannameleri birleştirilerek her ayın 23'ü akşamına kadar verilecek.)
 6.     Eğer işçi çalıştırıyorsa takip eden her ayın sonu akşamına kadar Sosyal Sigortalar Kurumu'na aylık bildirge verecek ve bildirgedeki miktarı ödeyecektir. Yine dörder aylık dönemde (MAYIS, EYLÜL, OCAK) Sosyal Sigortalar Kurumu'na dört aylık dönem bordrolarını tasdik ettirecek ve tasdik ettirdikten sonra işyerine asacaktır.
 7.     Serbest meslek faaliyetinden dolayı elde etmiş olduğu kazancı, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanacak ve takip eden ikinci ayın 15'i akşamına kadar (MAYIS, AĞUSTOS, KASIM ve ŞUBAT aylarının 15'i akşamına kadar) Geçici Vergi Beyannamesi ile birlikte vergi dairesine verilecek.
 8.     Yıl içerisinde elde etmiş olduğu kazancı, takip edilen yılın mart ayı sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek vergi dairesine bildirecek ve tahakkuk eden gelir vergisini MART ve TEMMUZ aylarında iki taksitte ödeyecektir.
 9.     Şayet hekimler ferdi olarak değil de şirket olarak faaliyet gösteriyorsa Kurumlar Vergisi mükellefi olacaklar ve yıllık kazançlarını takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte vergi dairesine bildirecekler ve NİSAN ayında tahakkuk eden verginin tamamını da ödeyecekler.
 10.     Faaliyete başladıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarına her hangi bir bağı yoksa bir ay içerisinde Bağ-Kur'a tescil işlemini yaptıracak.

C- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE (SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARINA) KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Muayenehane, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde dişhekimlerinin mesleklerini serbest ve bireysel olarak sundukları özel sağlık kuruluşudur. Muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne ve Dişhekimleri Odasına bildirimde bulunulması gereklidir. Belirtilen Yönetmeliğin 7.maddesine göre muayenehane açılmasında İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılırken gerekli belgeler şunlardır:
 

 •     Muayenehane adresi,
 •     Muayenehanenin yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
 •     Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya dişhekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,
 •     Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya dişhekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri,
 •     Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren Yönetmeliğin Ek 4 numaralı liste,
 •    Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin dişhekimine ait olduğunu bildirir beyanı,
 •     Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,
 •     Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerinin diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer suretleri, ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
 •     Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,
 •     Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi,


D- BAĞ-KUR'A KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Bağ-Kur üye form kağıdı (Bağ-Kur İl Müdürlüklerinden temin edilebilir) doldurulduktan ve bağlı Oda ile Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra Bağ-Kur'a verilmesi gerekmektedir. Bu form ile birlikte birer adet nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi istenmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR

A- MUAYENEHANE AÇMA VE KAPAMADA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Muayenehane, Merkez Poliklinik ve Müşterek Muayenehane, uygunluk belgelerini almadan faaliyete geçemez. (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Kanunu Madde:31)

Bir mahalde sanatının icra etmek isteyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata başladığından itibaren azami bir hafta zarfında isim ve hüviyetini, diploma ve ruhsatname tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz ettiği yeri havi bir ihbarnameyi o mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeğe mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel nakil keyfiyetini ihbar edecektir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:36)

Muayenehane veya laboratuar açan tabip ve diş tabibi, hasta kabulüne veya laboratuarda faaliyete başladığı tarihten ve muayenehane veya laboratuarlarını kapatması veya nakletmesi halinde de, kapatma veya naklin vuku bulduğu tarihten itibaren en çok bir hafta içinde keyfiyeti yazılı olarak mensup olduğu tabip odasına bildirir. (Deontoloji Tüzüğü Madde:42)

B- İKİ AYRI YERDE MUAYENEHANE AÇMA YASAĞI

Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:43)

C- PROTOKOL DEFTERİ

İcrayi sanat eden tabip, dş tabipleri, dişçiler ve ebeler numunesi veçhile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından tertip ve mahalli sıhhiye memurlarınca musaddak, hastaların isim ve hüviyetlerini kayda mahsus bir protokol defter tutmaya mecburdurlar.bu defter kuyudu ücretten mütevellit davalarda sahibi lehine delil ittihaz olunabilir. Şu kadar ki müstenidi iddia olan kaydın hilafı vesaik veya delaili muterebei saire ile ispat edilebilir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:72)

D- DİŞHEKİMİ VE DİŞHEKİMLİĞİ LABORATUARI HİZMETLERİ

Dişhekimleri, kendi klinik hastalarının protezlerini yapabilmek için diş protez baloratuvarı açabilirler. Ancak bu laboratuarlarda başka hekimlerin her türlü protez yapımı istedikleri karşımla durumunda laboratuar sorumlusu olarak en az bir diş protez teknisyeni istihdam etmek zorundadırlar. Diş Protez teknisyeni çalıştırmaksızın kendi klinikleri dışından protez başvurularını bizzat çalışarak karşılamak istedikleri takdirde özel işyerinde mesleklerinin klinik hizmetlerini yürütemezler. Bu yasağa aykırı şekilde mesleklerinin klinik hizmetlerini yürütenler hakkında 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun disiplin cezaları ile ilgili 44 üncü maddesinin c bendindeki para cezası, tekrarı halinde d bendindeki oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alı konma cezası uygulanır. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Ek Madde:9)

Diş protez teknisyenleri veya dişhekimleri, diş protez laboratuarı açmak istedikleri takdirde, mahallin en büyük mülkü amirine başvurmak ve bu makamın belirteceği şartlara uyak zorundadırlar. Diş protez laboratuarlarının sahip olmaları gereken şartlar ile bulundurmaları gereken asgari araç ve gereçlerin sayıları ve nitelikleri, Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Laboratuarların yönetmelik ve kanuna uygun çalışıp çalışmadıkları, il sağlık müdürlüklerince denetlenir. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Ek Madde : 10)

E. TABELA STANDARDI

Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir.
Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelaların ebadı ve adedi, mahalli tabip odaları tarafından tespit edilebilir. Tabipler ve diş tabipleri, tabip odalarının bu husustaki kararlarına riayet etmekle mükelleftirler. Tabelalarda en çok iki renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalarla tabelaları süslemek yasaktır. (Deontoloji Tüzüğü Madde:9)

F- TABELA STANDARDI ORTAK HÜKÜMLER

 1.     Tabela beyaz zemin üzerine siyah renkle yazılır.
 2.     Işıklı tabela kullanılamaz veya tabela her ne suretle olursa olsun ışıkla aydınlatılamaz.
 3.     Binanın ön ve yan duvarına olmak üzere iki tabela asılabilir.
 4.     Tabeladaki harf ve rakamlar 25 cm'den büyük olamaz.
 5.     Ana caddeden uzakta bulunan muayenehane, poliklinik ve merkezlerde binanın en çok yüz metre uzağına 40x50 cm ebadında binanın yerini gösteren iki tabela asılabilir.
 6.     Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehane, poliklinik ve merkezlerde ticari şirketin adı 15x30 cm ebadında 1 (bir) adet tabelaya yazılabilir. Bu tabela yalnız bina kapısına ya da muayenehane kapısına asılabilir.
 7.     Akademik unvana sahip olanlar (Prof., Doç., Yrd.Doç.) tabelalarda unvanlarını kullanabilirler.
 8.     Tabelada Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzmanlık olarak kabul edilen ortodonti ve Protez uzmanlığı yazılabilir.
 9.     Tabelada hekimin adı, soyadı, daire ve telefon numarası belirtilebilir.


Yukarıdaki ortak hükümlere ek olarak;

Muayenehanelerde;
Tabela büyüklüğü en fazla 75x150 cm boyutlarında olabilir.


Poliklinik ve Merkezlerde;
1. Merkezlerin ve polikliniklerin tabelalarında "özel" ibaresini takiben sağlık kuruluşunun ruhsatında yazılı adı, arkasından da "ağız ve diş sağlığı polikliniği" veya "ağız ve diş sağlığı merkezi" ibaresi gelecektir. Yazının altında çalışan dişhekimlerinin ad ve soyadları bulunacaktır.
2. Tabela büyüklüğü en fazla 100x250 cm ebadında olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİŞHEKİMLERİNİN HAK, GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE UYMALARI GEREKEN BAZI DÜZENLEMELER

Dişhekimlerinin görev, sorumluluk ve hakları çeşitli düzenlemelerde belirtilmiştir. Bu düzenlemelerin bazıları şunlardır.

1. DİŞHEKİMİNİN ÇALIŞMA SINIRLARI

Dişçilik sanatı; dişlerin ve dişetleri ile esasının tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına münhasırdır. (1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde 29.)

2. DİŞHEKİMİ HASTA İLİŞKİLERİ

    Ayrım Yapma İsteği Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir. Tabip ve diş tabibi; hastanın cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini ve mezhebi, ahlaki düşünceleri, karakter ve şahsiyeti, içtimai seviyesi, mevkii ve siyasi kanaati ne olursa olsun, muayenehane ve tedavi hususunda azami dikkat ve ihtimamı göstermekle mükelleftir. (Deontoloji Tüzüğü Madde :2)
    Muvafakatname (Aydınlatılmış Onam) Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvel emirde muvafakatını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir) hilafında hareket edenlerden alakadarın şikayetine bağlı olmak şartı ile 10 liradan 200 liraya kadar hafif cezayı nakdi alınır. (1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:70)
    Sır Saklama Yükümlülüğü Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları, kanuni mecburiyet olmadıkça ifşa edemez. Tıbbi toplantılarda takdim edilen veya yayınlarda bahis konu olan vakalarda, hastanın hüviyeti açıklanamaz. . (Deontoloji Tüzüğü Madde :4)
    Hasta Seçme Özgürlüğü Sağlık müesseselerinde tatbik olunan usul ve kaideler mahfuz olmamak üzere, hasta; tabibini ve diş tabibini serbestçe seçer. (Deontoloji Tüzüğü Madde :5)
    Tedaviye Karar Verme Tabip ve diş tabibi, sanat v mesleğini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket eder. (Deontoloji Tüzüğü Madde :6) Tabip ve diş tabibi sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek ahlak ve adabı ile telif edilemeyen hareketlerden kaçınır. (Deontoloji Tüzüğü Madde :7)
    Hastayı Reddetme Hakkı Tabip ve diş tabibi, acil yardım, resmi veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir. (Deontoloji Tüzüğü Madde :18)

Tabip ve diş tabiplerinin;
 

 •     Hastalara, herhangi bir suretle olursa olsun, haksız bir menfaat temini istihdaf eden fiil ve hareketlerde bulunanları,
 •     Birbirlerine, muayene ve tedavi için hasta göndermeleri mukabilinde ücret alıp vermeleri,
 •     Kendilerine hasta temini maksadiyle, eczacı, yardımcı personel ve diğer herhangi bir şahsa tavassut ücreti ödemeleri,
 •     Şahsi bir menfaat düşüncesi veya gayrı meşru bir gaye ile ilaç, tıbbi alet veya vasıtalar tavsiye etmeleri yahut sağlık müesseselerine hasta sevk etmeleri veya yatırmaları,
 •     Muayene ve tedavi ücretinin tesbiti ve bunun ödenmesi hususunda, üçüncü şahısların tavassutunu kabul etmeleri caiz değildir. (Deontoloji Tüzüğü Madde :12)
 •     Dişhekimi Hasta Anlaşmazlığı Meslek mensuplarının birbiriyle, hastalara veya hasta sahipleri arasında çakacak ihtilafları uzlaştırmaya veya hakem usulüne başvurarak çözüme kavuşturmaya çalışmak. (3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 11. maddesinin g fıkrası)

3. DİŞHEKİMLERİNİN BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİLERİ

a. Meslektaşlar Arası İlişkiler Tabip ve diş tabipleri, kendi aralarında iyi meslektaşlık münasebetlerini idame ettirmeli ve manevi bakımdan birbirine yardım etmelidirler. Meslekle ilgili anlaşmazlıklarını, evvela kendi aralarında halletmeğe çalışmalı ve bunda muvaffak olamadıkları takdirde mernsup oldukları tabip odalarına haber vermelidirler. (Deontoloji Tüzüğü Madde :37)

b. Meslektaşı Koruma Tabip v diş tabibi meslektaşlarını zemmedemeyeceği gibi onları küçük düşürecek diğer tavır ve hareketlerde de bulunamaz. Tabip ve diş tabibi, herhangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumlarına karşı meslektaşlarını korur. (Deontoloji Tüzüğü Madde :38)

c. Rekabet Yasağı Tabip ve diş tabibi meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz. (Deontoloji Tüzüğü Madde :39)

d. Meslektaşlar ve Yakınlarından Ücret Almama İlkesi Tabip ve diş tabibinin kendi meslektaşları ile bunların bakmakla mükellef oldukları usul ve fürüunun ve karı ve kocalarının muayene ve tedavileri için ücret almaması uygundur. Bu hallerde zaruri masrafları isteyebilir. (Deontoloji Tüzüğü Madde :32)

4. DİŞHEKİMLERİ ODALARINA VE TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ORGANLARINA SEÇİLME YETERLİLİĞİ

Bu kanunda aksine hüküm yoksa, Oda ve Birlik organlarına aşağıda yazılı olan meslek mensupları seçilemezler.

a. Türkiye'de dişhekimliği yapmaya hak kazanıp da en az beş yıl mesleğini bilfiil icra etmemiş olanlar,
b. Oda ve Birlik Disiplin Kurullarınca geçici olarak meslek uygulamasından alımonma cezası almış olanlar,
c. Kamu hizmetinden yasaklılar,
d. Takdirli suçlar hariç, toplam altı aydan fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
e. Affa uğramış olsa bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312'inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı sınıf, ırk, din, meslek veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkca tahrik etme suçlarından mahkum olanlar ve Türk Ceza Kanununun 536'ıncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537'nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü v beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemek suçlarından mahkum olanlar. Seçildikten sonra bu maddede yazılı suçların herhangi birinden mahkum olanların kurul üyelikleri kendiliğinden sona erer. (3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Madde : 33)

5. SEÇİMLE İLGİLİ TOPLANTILARA KATILMA VE OY KULLANMA ZORUNLULUĞU

Oda veya Birlik Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik Genel Kurulu delegelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli mazereti olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar Oda başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Birlik Genel Kurulu delegeleri de iki dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurul delegelerine seçilemezler. (3224 Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 39.Maddesi)

6. İKİNCİ GÖREV YASAĞI VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Özel kurum ve işyerinde görevli dişhekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin dişhekimliği görevini alamazlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadrolarda çalışan dişhekimlerine kurumlarınca verilecek ikinci görevler bu hükmün dışındadır. Oda Yönetim Kurulları, ikinci görev konusunda başvuruları, iş hacmi, ikinci görevlerin dişhekimleri arasında adil şekilde dağıtılması, hizmetin iyi yapılması ve benzer hususları da göz önünde bulundurarak inceler ve gerekçeli olarak karara bağlar. Gerek dişhekimleri ve gerekse bunları istihdam eden özel kurum ve iş yerleri tayin, nakil,işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına bildirmeye becburdurlar. (3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Madde:42)

7. ARACI KULLANMAK, ARACILIK YAPMAK VE YETKİSİZ MESLEK İCRASI

Hastalar ile dişhekimleri arasında herhangi bir menfaat karşılığında aracılık yapanlar veya bu kişileri aracı olarak kullanan dişhekimleri 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Meslek diplomasını herhangi bir menfaat karşılığı dişhekimliği mesleğini uygulama yetkisine sahip olmayan kişi ve kişilere kullandıranlar veya kendisine ait olmayan diplomayı kullanarak menfaat sağlayanlar veya yargı mercilerince yada Oda veya Birlik Disiplin Kurulları tarafından haklarında, serbest meslek uygulamasından geçici veya sürekli alıkonma cezası verilenlerden serbest meslek uygulamasına devam edenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 1.fıkra hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. (3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Madde:45)

8.UNVAN KULLANIMI

Usul ve nizamına tevfikan iktisap edilmedikçe hiçbir diş tabibi veya dişçi talim ve tedrise delalet eden veya herhangi surette olursa olsun hakikate tevafuk etmeyen bir sıfat ve unvanı ilan edemez. (1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu Madde:39)

9. REKLAM VE TANITIM

a. İcrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçiler, hasta kabul ettikleri mahalile muayene saatlerini bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle reklam ve saire yapmaları memnudur. (3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Madde:40)
b. Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez.
Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup, her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklâmını yapamaz.
Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında. reklâm mahiyetinde teşekkür ilânları yazdıramaz. (Deontoloji Tüzüğü Madde 8)
c. Tabip ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilânlarda ve reçete kâğıtlarında. ancak ad ve soyadı ile adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş olan İhtisas şubesini, akademik ünvanını ve muayene gün ve saatlerini yazabilir. Muayenehane kapılarına veya binaların dışına asılacak tabelâların ebadı ve adedi, mahallî tabip odaları tarafından tesbit edilebilir. Tabipler ve diş tabipleri, tabip odalarının bu husustaki kararlarına riayet etmekle mükelleftirler. Tabelâlarda en çok iki renk kullanılabilir. Işık verici vasıtalarla tabelâları süslemek yasaktır. (Deontoloji Tüzüğü Madde 9)

10. TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Sağlık kuruluşları ve çalışanları her ne surette olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri yada kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel-işitsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile doğrudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. Başkaca kişi , kurum ve kuruluşların benzer nitelikteki çalışmalarına aracı olamazlar. Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar. (Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde : 32)
Ancak, sadece özel sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel işitsel eğitim materyalleri hazırlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce meslek odasından materyalin içerdiği bilgilerin Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluğu açısından yazılı onay alınması ve üretilen materyalde bu onayın tarih ve sayısına yer vermek zorunludur. Bu tür eğitim materyalinde söz konusu sağlık kuruluşu ile ilgili olarak yalnızca kuruluşun ismine, adresine ve telefon numarasına yer verilebilir. Bu bilginin dışında materyalde materyali hazırlayan kişinin adı, unvanı da dahil olmak üzere, söz konusu materyali hazırlayan kuruluş bir başka sağlık kuruluşunun sundukları hizmet, uyguladıkları tanı veya tedavi yöntemleri yada kullandıkları her türlü cihaz veya benzeri malzemeler ile ilgili reklam, tanıtım niteliğinde bilgi yer alamaz.

11. SAHTE DİŞHEKİMLERİ

Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak dişhekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir muayenehane veya müdahale yapan, dişhekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açan dişhekimliği veya diş protez teknisyenliği ile ilgili ağız ve çene yüz protezleri ile ortodontik tedavi aygıtları imal eden veya imal ederek satan kimselerin, meslek icrası durdurulur. İş yerlerinde bulundurdukları dişhekimliği ile ilgili araç ve gereçleri müsadere olunur ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu suretle meslek icrası sonucunda Türk Ceza Kanunu itibariyle daha ağır cezayı müstelzim bir fiil işlenmiş olduğu takdirde, o fiile mahsus ceza verilir. (1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:41)

Diş tabipleri ve dişçilerin muayenehanelerinde çalışan ve dişçilik etek salahiyeti olmayan eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi ve sair suretlerle müdahale yapası memnudur. Muayenehanelerinde bu gibi salahiyetsiz kimselerin dişçilik sanatını icra etmesine müsaade edilen diş tabipleri ve dişçiler hakkında 44 üncü madde ahkamı tatbik edilir. (1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:46)

12. MESLEKTEN MEN CEZASINA RAĞMEN VEYA YETKİSİZ MESLEK İCRASININ CEZASI

Bu kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanata salahiyeti olmayan ve her ne suretle olursa olsun icrayı sanattan memnun bulunan bir tabip veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sanatını icra ederse 10 liradan 100 liraya kadar cezayı nakdi ile mahkum edilir. (1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Madde:42)

13. ASGARİ ÜCRET

Oda Yönetim Kurulları her yıl Aralık ayı içinde, dişhekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerini asgari haddini gösteren birer tarife hazırlayarak Birlik merkez Yönetim Kuruluna gönderirler. Birlik Merkez Yönetim Kurulu, Oda Yönetim Kurullarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak muhtelif odaları içine alacak grupları tespit ve gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık bu tarifeyi aynen ya da gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar. Tarifeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Yeni bir tarife yürürlüğe girinceye kadar eski tarife hükümleri devam eder. (3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Madde:40)

Asgari ücret tarifesi tatbik olunan yerlerde tabip veya diş tabibi rekabet veya propaganda maksadı ile, tarifede yazılı asgari miktarından aşağı ücret kabul edemez. (Deontoloji Tüzüğü Madde:31)

Başvuran hastalardan alınacak olan ücret Birlik tarafından belirlenen asgari muayene ve tedavi ücretlerinin altında olamaz. (Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Kanunu Madde:31)

14. PARAMEDİKAL MESLEK MENSUPLARI İLE İLİŞKİLER

Tabip ve diş tabibi, para medikal meslek mensupları ile mesleki münasebetlerinde, onların bağımsızlığını ihlal etmemeli, kendilerine nezaket göstermeli, onları hastalarına karşı müşkül bir duruma koyabilecek hareketlerden sakınmalıdır. (Deontoloji Tüzüğü Madde:40)

15. KONUTLARDA MUAYENEHANE AÇABİLME KOŞULLARI

637 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına göre mesken nitelikli bağımsız bölümlerde Yönetim Planında aksi bir hüküm yoksa muayenehane açılabilmesi için kat maliklerinin muvafakatine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu nitelikli yerlerde poliklinik açılması için kat maliklerini oy birliği ile muvafakat vermeleri gereklidir.